ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

URL/Folder สำนักงาน/หน่วยงาน
 
33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย
33012002 สตรีสิริเกศ
33012003 คูซอดประชาสรรค์
33012004 ไกรภักดีวิทยาคม
33012005 สิริเกศน้อมเกล้า
33012006 น้ำคำวิทยา
33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33012008 มัธยมโพนค้อ
33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2  ห้วยคล้า
33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม
33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
33012013 กันทรารมณ์
33012014 ละทายวิทยา
33012015 บัวน้อยวิทยา
33012019 ประสานมิตรวิทยา
33012022 โนนค้อวิทยาคม
33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร
33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา
33012027 บัวเจริญวิทยา
33012028 นครศรีลำดวนวิทยา
33012032 โนนเพ็กวิทยาคม
33012033 พยุห์วิทยา
33022001 ส้มป่อยพิทยาคม
33022002 ไผ่งามพิทยาคม
33022005 กำแพง
33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม
33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร
33022013 โคกหล่ามวิทยา
33022015 เบญจประชาสรรค์
33022016 บึงบูรพ์
33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม
33022018 ผักไหมวิทยานุกูล
33022019 วรคุณอุปถัมภ์
33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร
33032001 ปรางค์กู่
33032002 ขุขันธ์
33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม
33032008 โนนกระสังวิทยาคม
33032009 ศรีตระกูลวิทยา
33032010 ตูมพิทยานุสรณ์
33032011 สวงษ์วิทยาคม
33032012 หนองคูวิทยา
33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
33032014 สวายพิทยาคม
33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
33032016 ละลมวิทยา
33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม
33042004 กันทรลักษ์วิทยา
33042008 บึงมะลูวิทยา
33042012 กระแชงวิทยา
33042013 มัธยมบักดองวิทยา
33042017 ภูมิซรอลวิทยา
33042018 ศรีรัตนวิทยา
33042020 เบญจลักษ์พิทยา
35012001 ยโสธรพิทยาคม
35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา
35012004 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
35012005 กู่จานวิทยาคม
35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์
35012007 โพนทันเจริญวิทย์
35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา
35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์
35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม
35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม
35012014 ค้อวังวิทยาคม
35022001 เลิงนกทา
35022002 ทรายมูลวิทยา
35022003 กุดชุมวิทยาคม
35022004 ป่าติ้ววิทยา
35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา
35022006 ห้องแซงวิทยาคม
35022007 ดงมะไฟพิทยาคม
35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
35022009 บุ่งค้าวิทยาคม
35022010 โพนงามพิทยาคาร
35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์
35022013 เมืองกลางประชานุกูล
35022014 นาโปร่งประชาสรรค์
35022015 คำเตยวิทยา
35022016 น้ำคำวิทยาคม
   
88888888 AMSS สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

SMSS : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา